Fibernät i Ärla

Detta är numera ett projekt som helt övertagits av Fibra/ESEM och som i början av 2019 även genomförts och är klart. Projektet är avslutat. Det enda som återstår är för Vägföreningen att asfaltera över de schakt som grävts för fibernätet.

Fibra gav besked om byggstart under augusti/september 2017 och att det omfattar hela Ärla tätort.
ESEM är ledningsägaremen har underentreprenörer för schaktning och kanalisation.
Kostnad per ansluten fastighet är senast satt till kr 19 900 för de som har skrivit på avtal med Fibra. Efteranmälda kommer ev.att få betala mera.

Schaktning har skett med grävskopa, dels i asfalt och dels i mark bredvid gatan.  Kanalisation har lagts till alla fastigheter (fastighetsgräns) i tätorten – även till de som inte skrivit på något avtal.
Resp. fastighetsägare har svarat för schaktning på egen tomtmark.
Fibra har ett avtal med Ärla Vägförening eftersom de ska schakta i föreningens vägar. Schaktning sker utanför vägbana där det går.
Betalning av installerat fiber i fastigheten ska ske när installationen klar och driftsatt. Det kommer att kosta kr 480 per år att vara ansluten till fibernätet. Till detta kommer kostnader för Internet-tjänster såsom TV och andra typer av abonnemang.

Ärla Byaråd har inget ansvar i byggprojektet och spelar ingen roll i ett genomförande.

Varför ska jag investera i anslutning till ett fibernät?

  • Jag  vil ta del av det utbud av tjänster som endast är möjlig genom fibernät – nu eller inom en kort framtid.
  • Mitt hus kommer vid en ev försäljning att vara mera svårsåld eller säljas till en lägre summa om fastigheten inte har fibernät.
  • Dagens tjänster (telefon och Internet) via kopparnätet kommer troligen att försvinna en tid efter att fibernätet har installerats, pga att det kommer att bli för få abonnenter kvar – olönsam drift.
  • Fibernät med en bandbredd över 100 mbit/s kommer att, inom 10 år, vara lika självklart i varje hushåll som el och vatten.

Det är har inte varit möjligt att få del av de bidrag som Jordbruksverket erbjuder. Sådana bidrag utgår inte till kommersiella företag. De utgår tyvärr inte heller till sådana samhällen som PTS har klassat som ”tätorter”. Ärla räknas som en sådan tätort. Det betyder att vi inte kan räkna med några statliga bidrag. Det kan kanske vara lika bra, för pengarna är snålt tilltagna, byråkratiska att söka och de är i alla fall redan slut!!

Avsikten med det projekt som startades under Ärla Byaråd var att kunna tillhandahålla anslutning till fiberbaserat Internet till alla fastigheter i Ärla stationssamhälle för en rimlig kostnad.

Nedanstående dokument kan vara intressanta i ett historiskt perspektiv:

Se projektbeskrivningen för Fibernät i Ärla

Beskrivning av Ärla Stationssamhälle

Information och dagordning för mötet den 12 november 2015.
Möte med Ärlaborna den 12 november 2015

Möte med Johan Wetterberg på EEM den 16 oktober

Möte med Edward Rassmus på Zitius/Telia den 25 november

Bredbandsstrategi Sörmland
Bredband för landsbygden

Ärlabladet 2015-09-14 med enkät om Fibernät i Ärla.