Ärla i utveckling

Ärla – en levande landsbygd!

Detta är ett projekt där det har hänt och där det troligen kommer att hända mycket!

  • Det som bl. a. har hänt är att Eskilstuna kommun har börjat sälja villatomter och det ser ut som det ska bli flera  – – – –
  • Vi har fått igång kommunikation om upprensning mm i "tätortsnär skog", "Lövängsskogen" är på gång.
  • Vi har diskuterat en gc-bana från Västra Gränd till Tegelbovägen.
  • Eskilstuna kommun vill få Ärla Vägförening att ta över ansvaret för Parker, Grönområden och Lekparker. Det kommer inte att ske utan att vi får något i gengäld.
  • Vi har fått igång en kommunikation med ledningen för Kultur och Fritid när det gäller skötsel av Ärlabadet. Se detta projekt.  

Ärla Byaråd har den 25 augusti skrivit ett brev till Stadsbyggnadsnämnden och ett brev till Kultur- & fritidsnämnden där vi klargör att vi vill ha en dialog med kommunala instanser om diverse åtgärder som syftar till att Ärla börjar utvecklas och får en större del i kommunal service. Ta en titt på de länkade dokumenten som även delgivits vår lokala politiker.

Bakgrunden till dessa brev. 

Ärla är Eskilstuna kommuns största samhälle och tätort utanför kommuncentrum med tillhörande tätbebyggelse.

Ärla har inte vuxit nämnvärt sedan 70-talet – endast några enstaka villafastigheter. Det är dock nödvändigt att Ärla får växa om det ska fortsätta att vara ett levande samhälle. Ärla var innan 1971 en egen kommun med planer på utbyggnad och utveckling. Bebyggelsen i sydvästra Ärla byggdes 1970-1973 som ett färdigställande av projekt i Ärla/Stenkvista kommun. Inga andra planer fick någon fortsättning efter att Eskilstuna kommun införlivade Ärla.

Ärla ligger nära Eskilstuna Logistikpark och skulle för många som kommer att ha sin arbetsplats där vara en perfekt bostadsort. Alla vill ju inte bo ett förtätat Eskilstuna centrum i ett hyreshus eller med bostadsrätt i stora hus med många lägenheter.
En utbyggnad av Ärla med småhus på befintliga men obebyggda fastigheter vore en bra möjlighet i en skön miljö. Småhus på nya avstyckade fastigheter på kommunal eller privat mark i Ärla, Eklången, Barva eller Hällberga är även det möjligt. Det vore heller inte fel att uppföra flerfamiljhus med borätter nära naturen inom tätorten Ärla.

En sådan utbyggnad skulle stimulera företagandet i Ärlabygden och medverka till en ännu mer levande landsbygd samt skulle minska risken för en nedläggning av Coop Nära och öka möjligheten för lönsamhet för pizzeria, kiosk och bensinmack mm.

Utöver byggandet av bostäder i Ärla behövs ett ”Kulturcentrum”, t. ex. en ”Mötesplats” med bibliotek, mötesrum och publik dator etc. liknande det som Eskilstuna kommun förser andra kommundelar med. Även det ett led i att göra Ärla till ett mera levande samhälle.
Det är ca 20 km till bibliotek, vårdcentral, sjukhus, systembolag, apotek etc. Det går buss till Fristadstorget. Det är den enda möjligheten med kollektiva transportmedel. Det finns en ny fin cykelbana från Ärla till kommuncentrum men cykel kan inte helt motsvara det praktiska behovet av transport som ju finns.
Lite mera lokal service kan bidra till att göra Ärla attraktivt som bostadsort och en bra plats att leva.

Ärla har sedan kommunövertagandet 1971 inte haft någon organisation som kunnat föra Ärlabornas talan gentemot myndigheter och förvaltningar. Sedan 2014 finns nu Ärla Byaråd som bör kunna fungera som en samtalspartner för Eskilstuna kommun.

Ärla har sedan 2005 en egen vägförening som sköter Ärlas vägar som tillsammans med Ärla Byaråd och andra föreningar i samhället gör Ärla till ett relativt självständigt samhälle. Vi saknar givetvis en hel del kommunal service. En hel del av den servicen bör dock kunna erbjudas lokalt i Ärla. Behov och möjligheter bör utredas.

Ärla Byaråd startar därför ett projekt som har ändamålet att tillsammans med bl. a. Landsbygdsrådet, Stadsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och motsvarande förvaltningar utreda ovanstående frågor.

Se projektbeskskrivning.

Se även tidigare  brev till Eskilstuna kommun och till Landsbygdsrådet och
svaret på detta brev: Brev från Landsbygdsrådet

Vi har även i december 2017 fått ett brev från Kommunstyrelsen undertecknat av Arne Johnsson.
Det finns ett missförstånd i brevet: Ärla Vägförening har inget ansvar för Ärlas 4 lekplatser.

Möte med Landsbygdsrådet i Ärla 5 mars 2018.

Ärla Byaråd var värd för ett möte med Landsbygdsrådet i Pingstkyrkan i Ärla där bland annat följande deltog:

Från Eskilstuna kommun: Jimmy Jansson, Arne Jonsson, Kristina Nyström, Tommy Jönsson, Jorma Seimilä och Tommy Hamberg

Från Ärla Byaråd: Daniel Vikström, Calle Bergmen, Eirik Isene, Peter Johansson, Oskar Gindemo och Karin Svarfar.

Jimmy och Kristina förklarade vad Landsbygdsrådet är till för. Det uttrycktes stor tillfredsställelse med att Ärla Byaråd finns och med att byrådet är så aktivt engagerad i flera frågor.

Vi berättade om projekt som nu avslutats och om projekt som vi nu arbetar med. 

Bland frågor som diskuterades var givetvis möjligheten för Ärla att växa, vilket är en nödvändighet för ett samhälle som ligger så pass långt från kommuncentrum och den kommunala servicen där.
Olika utbyggnadsförslag diskuterades. Jimmy uttryckte en undran om kanske priset på tomterna var satt lite för högt.
Man är medveten om att en del av de som kommer att arbeta i Logistikparken kan komma vilja bo i Ärla eller Kjula.
Vi diskuterade även möjligheten för Ärlaborna att utnyttja den kommunala servicen.

Ärlabadet diskuterades och vi påpekede att vi inte fått ett rött öre i ersättning för det arbete och de utgifter vi haft för att underhålla det kommnunala badet i Ärla. Bättring utlovades.

Vi presenterade vårt förslag att anordna en GC-bana från Västra Gränd till Tegelbovägen. Vi fick strax positive förslag för hur detta skulle kunna anordnas utan att det skulle behöva kosta för mycket och ta för lång tid att få till stånd.

Även GC-banan från Åsborgen till Eklången diskuterades livvligt. Alla är nöjda med att den nu kommer till stånd. GC-bana kommer att höja trafiksäkerheten för cyklande mellan Ärla och Eklången.  

Vi lyfte projektet Lövängsskogen som är en vidareföring av det avslutade och lyckade projektet med Bryggarskogen. Även det föll i god jord och vår plan fanns vara bra.

Vi pekade på att vi tyckte att det var dags att lyfta Ärla i planeringen – att Ärla behöver synas och vara med i landsbygdsutvecklingen i Eskilstuna. Eirik pekade på att sedan 2017, Ärla och flera samhällen i kommunen inte längre är med på besökskartan för Eskilstuna. Detta visste man inte om.

Alla tyckte att det varit ett mycket bra möte som bör leda framåt mot ett bra samarbete.

Kristina Nyström tog minnesanteckningar från mötet.
Det bör påpekas att dessa inte är att betrakta som ett formellt protokoll.