Ärla i utveckling

Ärla – ett växande samhälle i en levande landsbygd!

Detta innefattar flera projekt där det har hänt och där det troligen kommer att hända mycket, som till exempel:

Det byggs i Ärla
 • Eskilstuna Logistikpark är nu en verklighet som redan sysslelsätter över 1000 personer och som kommer att öka rejält de närmsta åren. Det kommer att behövas bostäder och trafiken kommer att öka mm. Ärla kommer att beröras på många sätt.
 • Det som bl. a. har hänt är att Eskilstuna kommun har börjat sälja villatomter och det ser ut som det ska bli flera. Det handlar om 15 nya fastigheter som det är nu.
 • Stationsområdet har fått en ny ägare som har för avsikt att bygga bostäder av någon sort.
 • Det byggs en hel del även utanför Ärla samhälle.
 • Vi har fått klara indikationer på att det finns många som vill flytta till ett mindre boende om det bara fanns. Ärla Byaråd gick i november 2019 ut med en enkät om vilket intresse som finns bland Ärlaborna och andra som vill bo i Ärla. 
 • Vi har diskuterat hur en G/C-bana från Västra Gränd till Tegelbovägen kan bli möjligt.
 • Vi har fått en överenskommelse med ledningen för Kultur och Fritid när det gäller skötsel av Ärlabadet. Vi har tillsatt en badpatrull som gör ett myckt bra jobb.
 • Vi verkar tillsammans med Ärla Vägförening för bättre trafiksäkerhet i Ärla.
 • Vi har startat ett projekt som syftar till att påverka Eskilstuna kommun att bygga ut Daghemmet och Förskolan i syfte att minska överbeläggningen.
 • mm. 

Ärla Byaråd har den 25 augusti 2017 skrivit ett brev till Stadsbyggnadsnämnden och ett brev till Kultur- & fritidsnämnden där vi klargör att vi vill ha en dialog med kommunala instanser om diverse åtgärder som syftar till att Ärla börjar utvecklas och får en större del i kommunal service. Ta en titt på de länkade dokumenten som även delgivits vår lokala politiker.

Bakgrunden till dessa brev. 

Ärla är Eskilstuna kommuns största samhälle och tätort utanför kommuncentrum med tillhörande tätbebyggelse. Eskilstuna Stad har endast ca 60% av kommunen invånare men har 90% av kommunledningens fokus och budget.

Ärla har inte vuxit nämnvärt sedan 70-talet då Ärla kommun införlivades med Eskilstuna – endast några enstaka villafastigheter. Det är dock nödvändigt att Ärla får växa om det ska fortsätta att vara ett levande samhälle. Ärla/Stenkvista kommun hade planer på utbyggnad och utveckling. Bebyggelsen i sydvästra Ärla byggdes 1970-1973 som ett färdigställande av ett projekt i Ärla/Stenkvista kommun. Det finns inga planer på någon fortsättning efter att  införlivadet av Ärla.

Ärla ligger nära den kraftigt expansiva Eskilstuna Logistikpark och skulle för många som kommer att ha sin arbetsplats där, vara en perfekt bostadsort. Alla vill ju inte bo ett förtätat Eskilstuna centrum i ett hyreshus eller med bostadsrätt i stora hus med många lägenheter.
En utbyggnad av Ärla med mindre hyresfastigheter vore en bra möjlighet i en skön miljö. Småhus på nya avstyckade fastigheter på kommunal eller privat mark i Ärla, Eklången, Barva eller Hällberga är även det möjligt. Det vore heller inte fel att uppföra flerfamiljhus med borätter nära naturen inom tätorten Ärla. Dessutom finns det Ärlabor som gärna säljer sina villafastigheter om det finns lämpliga bostadsalternativ i Ärla.

En sådan utbyggnad skulle stimulera företagandet i Ärlabygden och medverka till en ännu mer levande landsbygd samt skulle minska risken för en nedläggning av Coop och öka möjligheten för lönsamhet för pizzeria och bensinmack mm.

Utöver byggandet av bostäder i Ärla behövs ett ”Kulturcentrum”, t. ex. en ”Mötesplats” med bibliotek, mötesrum och publik dator etc. liknande det som Eskilstuna kommun förser andra kommundelar med. Att tillåta äldre i samhället att äta lunch på Ärlagården är inte en hel lösning på problemet! En riktig ”Mötesplats” är ett led i att göra Ärla till ett mera levande samhälle.
Det är ca 20 km till bibliotek, vårdcentral, sjukhus, systembolag, apotek etc. Det går buss till Fristadstorget. Det är den enda möjligheten med kollektiva transportmedel. Det finns en ny fin cykelbana från Ärla till kommuncentrum men cykel kan inte helt motsvara det praktiska behovet av transport som ju finns.
Lite mera lokal service kan bidra till att göra Ärla attraktivt som bostadsort och en bra plats att leva.

Ärla har sedan kommunövertagandet 1971 inte haft någon organisation som kunnat föra Ärlabornas talan gentemot myndigheter och förvaltningar. Sedan 2014 finns nu Ärla Byaråd som bör kunna fungera som en samtalspartner för Eskilstuna kommun.

Ärla har sedan 2005 en egen vägförening som sköter Ärlas vägar som tillsammans med Ärla Byaråd och andra föreningar i samhället gör Ärla till ett relativt självständigt samhälle. Vi saknar givetvis en hel del kommunal service. En hel del av den servicen bör dock kunna erbjudas lokalt i Ärla. Behov och möjligheter bör utredas.

Ärla Byaråd startar därför en utredning som har ändamålet att tillsammans med bl. a. Landsbygdsrådet, Stadsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och motsvarande förvaltningar utreda ovanstående frågor och starta flera projekt.

Se projektbeskskrivning.

Se även tidigare  brev till Eskilstuna kommun och till Landsbygdsrådet och
svaret på detta brev: Brev från Landsbygdsrådet

Vi har även i december 2017 fått ett brev från Kommunstyrelsen undertecknat av Arne Johnsson.
Det finns ett missförstånd i brevet: Ärla Vägförening har inget ansvar för Ärlas 3 lekplatser.

Möte med Landsbygdsrådet i Ärla 5 mars 2018.

Ärla Byaråd var värd för ett möte med Landsbygdsrådet i Pingstkyrkan i Ärla där bland annat följande deltog:

Från Eskilstuna kommun: Jimmy Jansson, Arne Jonsson, Kristina Nyström, Tommy Jönsson, Jorma Seimilä och Tommy Hamberg

Från Ärla Byaråd: Daniel Vikström, Calle Bergmen, Eirik Isene, Peter Johansson, Oskar Gindemo och Karin Svarfar.

Jimmy och Kristina förklarade vad Landsbygdsrådet är till för. Det uttrycktes stor tillfredsställelse med att Ärla Byaråd finns och med att byrådet är så aktivt engagerad i flera frågor.

Vi berättade om projekt som nu avslutats och om projekt som vi nu arbetar med. 

Bland frågor som diskuterades var givetvis möjligheten för Ärla att växa, vilket är en nödvändighet för ett samhälle som ligger så pass långt från kommuncentrum och den kommunala servicen där.
Olika utbyggnadsförslag diskuterades. Jimmy uttryckte en undran om kanske priset på tomterna var satt lite för högt.
Man är medveten om att en del av de som kommer att arbeta i Logistikparken kan komma vilja bo i Ärla eller Kjula.
Vi diskuterade även möjligheten för Ärlaborna att utnyttja den kommunala servicen.

Ärlabadet diskuterades och vi påpekede att vi inte fått ett rött öre i ersättning för det arbete och de utgifter vi haft för att underhålla det kommnunala badet i Ärla. Bättring utlovades.

Vi presenterade vårt förslag att anordna en GC-bana från Västra Gränd till Tegelbovägen. Vi fick strax positive förslag för hur detta skulle kunna anordnas utan att det skulle behöva kosta för mycket och ta för lång tid att få till stånd.

Även GC-banan från Åsborgen till Eklången diskuterades livvligt. Alla är nöjda med att den nu kommer till stånd. GC-bana kommer att höja trafiksäkerheten för cyklande mellan Ärla och Eklången.  

Vi lyfte projektet Lövängsskogen som är en vidareföring av det avslutade och lyckade projektet med Bryggarskogen. Även det föll i god jord och vår plan fanns vara bra.

Vi pekade på att vi tyckte att det var dags att lyfta Ärla i planeringen – att Ärla behöver synas och vara med i landsbygdsutvecklingen i Eskilstuna. Eirik pekade på att sedan 2017, Ärla och flera samhällen i kommunen inte längre är med på besökskartan för Eskilstuna. Detta visste man inte om.

Alla tyckte att det varit ett mycket bra möte som bör leda framåt mot ett bra samarbete.

Kristina Nyström tog minnesanteckningar från mötet.
Det bör påpekas att dessa inte är att betrakta som ett formellt protokoll. 

Ärla Byaråd och Ärla Vägförening har haft ett möte med Landsbygdsrådet 3 december 2020.

Mötet var digitalt med endast få representanter från föreningarna. Föreningarna hade inför mötet i en skrivelse ställt ett antal frågor som vi ville diskutera. Frågorna besvarades först skriftligt och vi kommenterade svaren. Sedan diskuterade vi frågorna igen vid mötet.
Protokollet från mötet med Landsbygdsrådet.

Vi länkar även till den nyligen släppta Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun där det finns ett och annat intressant att läsa.

Vi har från Kommunledningskontoret, Fastighet & exploatering, fått information om att man kommer att fortsätta utbyggnaden av Ärla österut med ytterligare några fastigheter och med utbyggnad av Åstorpsvägen på östra sidan om Vallavägen. Det handlar om ytterligare 7 fastigheter.
Utbyggnaden avses påbörjas under våren/försommaren 2021. Mera information om detta senare när vi får veta mera.
Se karta.

10 svar på Ärla i utveckling

 1. Åke Olsson skriver:

  Jag är intresserad.

 2. Monica Hasselkvist skriver:

  Jag är intresserad

 3. Leif o Annette Johansson skriver:

  leif o annette johansson är intresserade

 4. Kenneth och Yvonne Johansson skriver:

  Vi är intresserade.

 5. Eva hedqvist skriver:

  Jag är intresserad

 6. Ingela o Lennart Almrud skriver:

  Ett framtida alternativ till villaboendet i Ärla ställer vi oss positiva till.

 7. Bengt o Annette Lundberg skriver:

  Jag är intresserad

 8. Barbro Andersson-Kjell Holmstrand skriver:

  Vi är intresserade

 9. Rita Syrén skriver:

  Eftersom jag inte kan tänka mig att frivilligt flytta till Eskilstuna eller någon annanstans, så skriver jag dessa rader. Det behövs verkligen fler hyresrätter anpassade till äldre i Ärla. Idag ser jag det nästintill omöjligt att få en hyresrätt i Ärla dels p g a få lediga lägenheter och stort intresse. Jag vet att det inte alls är svårt att sälja villor i Ärla. men jag kan inte sälja min villa, då möjligheten att hyra lägenhet ligger långt i framtiden. Det borde gå att bygga nya hyresbostäder i Ärla, tomtmark finns och det går att bygga med bra standard till rimliga priser. Alla kan inte bo i städer, det borde Eskilstuna kommuns politiker tänka på och prioritera. När jag pratar med äldre Ärlabor som bor i villa, kommer samma önskningar fram, som jag har, så jag hoppas de också skriver här.

 10. Staffan o Ulla Goude skriver:

  Jag är intresserad

Kommentarer är stängda.