Ärla i utveckling

Ärla, ett växande samhälle i en levande landsbygd

Detta innefattar flera projekt där det har hänt och där det troligen kommer att hända mycket, som till exempel:

Det byggs i Ärla
 • Eskilstuna Logistikpark är nu en verklighet som redan sysslelsätter över 1000 personer och som kommer att öka rejält de närmsta åren. Det kommer att behövas bostäder och trafiken kommer att öka mm. Ärla kommer att beröras på många sätt.
 • Det som bl. a. har hänt är att Eskilstuna kommun har börjat sälja villatomter och det ser ut som det ska bli flera. Det handlar om 15 nya fastigheter som det är nu.
 • Stationsområdet har fått en ny ägare som har för avsikt att bygga bostäder av någon sort.
 • Det byggs en hel del även utanför Ärla samhälle.
 • Vi har fått klara indikationer på att det finns många som vill flytta till ett mindre boende om det bara fanns. Ärla Byaråd gick i november 2019 ut med en enkät om vilket intresse som finns bland Ärlaborna och andra som vill bo i Ärla. 
 • Vi har diskuterat hur en G/C-bana från Västra Gränd till Tegelbovägen kan bli möjligt.
 • Vi har fått en överenskommelse med ledningen för Kultur och Fritid när det gäller skötsel av Ärlabadet. Vi har tillsatt en badpatrull som gör ett mycket bra jobb.
 • Vi verkar tillsammans med Ärla Vägförening för bättre trafiksäkerhet i Ärla.
 • Vi har startat ett projekt som syftar till att påverka Eskilstuna kommun att bygga ut Daghemmet och Förskolan i syfte att minska överbeläggningen.
 • mm. 

Nya fastigheter i Ärla.

Under 2019/2020 har tre fastigheter tillkommit på Parkvägen östra del. Dess har i stort byggts klara och ägarna har flyttat in i husen.

Åstorpsvägen är en ny väg i Ärla som är en tvärgata till Vallavägen söder om Parkvägen.
Fyra nya fastigheter har sålts och två av dessa har bebyggts.

Älmevägen är en ny väg i Ärla mitt emot Åstorpsvägen, söder om Parkvägen.
Åtta nye fastigheter håller på att bildas varav fyra ligger ute till försäljning via Länsförsäkringars fastighetsbolag för kr 675 000 per fastighet.

Området vid Ärla gamla järnvägsstation har sålts och avsikten är att området ska bebyggas. En gammal byggnadsplan finns men det kan ta lite tid innan ett konkret byggprojekt finns.

Det verkar som kommunledningen i Eskilstuna nu har insett att många av de som nu arbetar i Logistikparken eller som inom kort kommer att arbeta där behöver bostäder och att många önskar bostad i lantlig miljö i närheten av Logistikparken. Ärla Byaråd arbetar bland annat för att Ärla ska växa och att även kommunal service och annan service ska hänga med befolkningsutvecklingen samt att trafiksäkerhet och trivsel i Ärla ska bli bättre.

_________________________________________________________

I Eskilstuna kommuns Översiktsplan för Ärla står det:

Ärla är ett före detta stationssamhälle, beläget cirka 20 kilometer sydost om Eskilstuna. I och med Norra Sörmlands Järnväg som invigdes 1895, flyttade rollen som Ärlas huvudort från byn vid kyrkan till det samhälle som växte fram vid Ärla station. Vid mitten av 1900-talet fanns där förutom bostäder, en handfull småindustrier och skola, pensionärshem och till och med en biograf.

Även efter järnvägens nedläggning 1994 har samhället fortsatt att vara traktens centralort med skola, förskola med mera.

Orten har idag knappt 1 300 invånare. 

Bostäder och service

Bebyggelsen i Ärla består av enbostadshus och låg hyreshusbebyggelse. Det finns en skola som har cirka 200 elever och kapacitet för att klara prognosticerad ökning. I Ärla finns dessutom förskolor, äldreboende, öppen mötesplats för seniorer, idrotts- och motionsanläggningar, livsmedelsbutik, servering, ungdomsgård, vårdcentral och brandstation. Bokbuss angör på orten.

Infrastruktur och rörelser

Ärla ligger på gränsen mellan Mälarmården, ett landskap som präglas av kuperad och glesbebyggd skogsterräng, och ett utpräglat jordbrukslandskap. Direkt öster om Ärla, och i de västra delarna av tätorten finns områden som är utpekade för rekreation och friluftsliv. Det finns också en mindre badplats iordningställd i direkt anslutning till tätorten.

Upplevelse och miljö

Ärla ligger i verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, och det bedöms finnas tillräcklig kapacitet för att klara en viss bostadsutbyggnad. Delar av tätorten ska ingå i kommande utredning av skyddsområde för dricksvatten, runt den befintliga dricksvattentäkten.


Kommunikationerna med Eskilstuna är goda, med en nybyggd cykelväg på en tidigare banvall mellan Ärla och Eskilstuna och relativt goda kommunikationer med buss.


Temakarta Serviceorter Ärla

Inriktning för fortsatt planering

Ärla bedöms ha förutsättningar att utvecklas främst genom fler bostäder. Potential finns bland annat i centrala delar, vid den före detta järnvägsstationen. Hela orten omfattas av utredningsområde för bostäder, men exakt lokalisering behöver utredas. Delar av orten omfattas av bullerområde från en närbelägen skjutbana. Det finns risk för markradon, vilket behövs tas hänsyn till. Ärla är en av kommunens utpekade serviceorter, där befintlig service ska bevaras och tillsammans med bebyggelsen utvecklas i takt med efterfrågan. En strategisk plan för Ärla bör tas fram.

___________________________________________________________

10 svar på Ärla i utveckling

 1. Åke Olsson skriver:

  Jag är intresserad.

 2. Monica Hasselkvist skriver:

  Jag är intresserad

 3. Leif o Annette Johansson skriver:

  leif o annette johansson är intresserade

 4. Kenneth och Yvonne Johansson skriver:

  Vi är intresserade.

 5. Eva hedqvist skriver:

  Jag är intresserad

 6. Ingela o Lennart Almrud skriver:

  Ett framtida alternativ till villaboendet i Ärla ställer vi oss positiva till.

 7. Bengt o Annette Lundberg skriver:

  Jag är intresserad

 8. Barbro Andersson-Kjell Holmstrand skriver:

  Vi är intresserade

 9. Rita Syrén skriver:

  Eftersom jag inte kan tänka mig att frivilligt flytta till Eskilstuna eller någon annanstans, så skriver jag dessa rader. Det behövs verkligen fler hyresrätter anpassade till äldre i Ärla. Idag ser jag det nästintill omöjligt att få en hyresrätt i Ärla dels p g a få lediga lägenheter och stort intresse. Jag vet att det inte alls är svårt att sälja villor i Ärla. men jag kan inte sälja min villa, då möjligheten att hyra lägenhet ligger långt i framtiden. Det borde gå att bygga nya hyresbostäder i Ärla, tomtmark finns och det går att bygga med bra standard till rimliga priser. Alla kan inte bo i städer, det borde Eskilstuna kommuns politiker tänka på och prioritera. När jag pratar med äldre Ärlabor som bor i villa, kommer samma önskningar fram, som jag har, så jag hoppas de också skriver här.

 10. Staffan o Ulla Goude skriver:

  Jag är intresserad

Kommentarer är stängda.