Stadgar

Stadgarna för Ärla byaråd ändrades vid årsmötet 21 mars 2024 och finns tillgängliga här nedan. Ändringarna består i förtydliganden och finns beskriva på sista sidan i filen.

Här kan du ladda ner Stadgar för Ärla Byaråd

________________________________________________________________

Det är texten i filen ovan som gäller och här nedan följer den, med reservation för felskrivningar

Stadgar

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Ärla Byaråd.

§ 2 Föreningens ändamål

Ärla Byaråd är en allmännyttig, ideell och opolitisk förening och har till ändamål
• att fungera som opolitiskt språkrör och remissinstans gentemot myndigheter, förvaltningar, nämnder, företag och organisationer som styr eller påverkar livet för invånarna inom Ärla stationssamhälle med omgivning.
• att initiera, samordna, driva eller stötta projekt som är till gagn för Ärlaborna och Ärlabygden.

§ 3 Ärla Byaråds säte

Byarådet har sitt säte i Ärla i Eskilstuna kommun i Södermanlands Län.

§ 4 Medlemskap

Medlem i Byarådet är var och en som vill verka för Byarådets ändamål och förbinder sig att följa Byarådets stadgar och betalat medlemsavgift.

§ 5 Hedersmedlem

Till Hedersmedlem i Ärla Byaråd kan Byarådets styrelse utse medlem som på ett förtjänstfullt sätt agerat i föreningens syfte och anda.

För hedersmedlemskap gäller följande:
• kan ej ges person medans denne ännu är ordinarie funktionär i styrelsen.
• är personligt och innebär att man är befriad från medlemsavgift.
• gäller livet ut eller till dess medlemmen begär utträde ur föreningen.
• kan återkallas av styrelsen om hedersmedlemmen aktivt agerar emot föreningens syfte och anda.
• Medlem som en gång utsetts till hedersmedlem och sedan lämnat föreningen eller fått hedersmedlemskapet återkallat eller avsagt sig hedersmedlemskapet kan ej åter utses som hedersmedlem.

§ 6 Medlemsavgifter

Medlemmar ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Byarådet kan ha andra inkomster än medlemsavgifter.

§ 7 Byarådets styrelse

Byarådets styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och minst 2 och som mest 4 ledamöter samt minst 2 och som mest 4 suppleanter. Årsmötet utser ordförande (namngiven) och övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga funktioner föreningen anser sig behöva. Ordförande och kassör bör ha olika sluttid för sina respektive mandat. Suppleanter deltar i styrelsemöten men har rösträtt endast om ordinarie styrelsemedlem uteblir. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
Inget arvode utbetalas till styrelsemedlemmar.

§ 8 Styrelsens uppgifter

Byarådets Styrelse företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å Byarådets vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning avseende både verksamhet och ekonomi till årsmöte för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år samt när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Sammanträden kan vara fysiska likväl som elektroniska (t.ex. mejl, telefon, video).

Byarådets Styrelse är beslutsför då minst 4 personer är närvarande. Beslut i Byarådets styrelse fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val av person genom lottning.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans.

§ 9 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning avseende både verksamhet och ekonomi ska överlämnas till Byarådets revisorer senast den 15 februari.

Kassör ska vid styrelsemöten kunna presentera Byarådets ekonomiska ställning genom resultats- och balansräkningar.

§ 10 Revisorer

Byarådets styrelses förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer jämte minst en suppleant. Revisorerna ska senast den 1 mars (minst 14 dagar innan Årsmöte) avge sin revisionsberättelse.

Revisorer får kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och ekonomiska rapporter.

§ 11 Valberedning

På årsmöte utses en valberedning bestående av tre personer vars syfte är att vaska fram och föreslå vidtalade kandidater till styrelsens poster, revisorer och valberedning. Valberedningen får senast i juni besked om vilka poster som behöver tillsättas. Valberedningen ska senast den 1 mars (minst 14 dagar innan Årsmöte) avge sitt förslag.

§ 12 Mandatperioder

De olika funktionernas mandatperiod framgår av bestämmelsen om Årsmöte nedan.

§ 13 Årsmöte i Ärla Byaråd

Ordinarie årsmöte, vilket är Byarådets högsta beslutande organ, hålls årligen under mars månad på tid och plats som Byarådets styrelse bestämmer. Kallelse anslås på Byarådets webbplats.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Behandling av förslag till nya projekt
 11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av ordförande i Byarådet för en tid av 2 år.
 13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år samt suppleanter för en tid av 1 år.
 14. Val av revisorer samt suppleanter för det kommande året.
 15. Val av valberedning för det kommande året.
 16. Övriga frågor.

Medlemmar som fullgjord betalning av medlemsavgift för innevarande år får delta i omröstning samt lämna motioner och föreslå nya projekt för behandling vid årsmötet. Dessa ska vara inlämnade minst en månad innan årsmötet.

§ 14 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när Byarådets styrelse eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av Byarådets medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 15 Rösträtt

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Rösträtten är personlig.

§ 16 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut på årsmötet fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val av person där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som föreningens ordförande biträder, vid val av person sker dock avgörandet genom lottning.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 17 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som Byarådets styrelse.

§ 18 Utträde

Medlem som önskar utträda ur Byarådet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Byarådet.

§ 19 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur Byarådet av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat Byarådets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Byarådets intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Byarådets styrelse angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska skickas till den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§ 20 Upplösning av Byarådet

För upplösning av Byarådet krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Om Byarådet upplöses ska dess tillgångar överlämnas till återstående medlemmar.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

Dessa stadgar antogs enhälligt vid Ärla Byaråds årsmöte 2024-03-21.

Underskrifter från Ordförande Sven Wallén och Sekreterare Joakim Thörne.

./. slut

Beskrivning av ändringar

Sammanfattning av ändringar som godkändes 2024

Samtliga ändringar är i syfte att förtydliga.

§ 7 Byarådets styrelse

Förtydligande att det är årsmötet som utser ordförande, förtydligande att suppleanter förväntas delta i styrelsemöten men har rösträtt endast då ordinarie ledamot är frånvarande.
Texten om att ordförande och kassör bör ha olika sluttid för sina respektive mandat inflyttad från dagordningen.

§ 8 Styrelsens uppgifter

Förtydligande att årsredovisningen ska innehålla både verksamhet och ekonomi. Tillägg att styrelsens sammanträden kan ske elektroniskt.

§ 9 Räkenskaper

Förtydligande att årsredovisningen ska innehålla både verksamhet och ekonomi.

§ 10 Revisorer

Tillägg att det ska utses minst en revisorssuppleant.

Ny bestämmelse: § 11 Valberedning

På årsmöte utses en valberedning bestående av tre personer vars syfte är att vaska fram och föreslå vidtalade kandidater till styrelsens poster, revisorer och valberedning. Valberedningen får senast i juni besked om vilka poster som behöver tillsättas. Valberedningen ska senast den 1 mars (minst 14 dagar innan Årsmöte) avge sitt förslag.

Ny bestämmelse: § 12 Mandatperioder

Förtydligande om att de olika funktionernas mandatperiod.

Tidigare § 11 – § 18 om-numrerade till § 13 – § 20

§ 13 Årsmöte i Ärla Byaråd

Punkt 13: Ändring av suppleanters mandattid från två till ett år (vill man vara suppleant på två år så kan man ju väljas om). Flyttning av texten om ordförande och kassör till §7
Punkt 15: Ensning av texten jämfört punkt 14

§ 16 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Förtydligande att det avser årsmötet. Förtydligande avseende val att det avser personval, förtydligande att det är föreningens ordförande (inte mötesordföranden)
./.