Trafiksäkerhet

Projektet inom Ärla Byaråd avser att förbättra trafiksäkerheten i Ärla samhälle.

Ärla byaråd har sedan tidigare framfört fyra önskemål i syfte att få en tryggare trafikmiljö, framförallt för gående, cyklande och rörelsehindrade trafikanter. Dessa är:-

 1. Anläggning av belysta trottoarer (eller GC-banor) utmed Svanäsvägen från Bryggarvägen till Violvägen och utmed Rinkestavägen från Tegelbovägen till strax söder om Västra vägen och därmed ha belysta trottoarer utmed alla länsvägarna inom det tättbebyggda området. Idag måste många skolbarn gå oskyddade utmed vägen på väg till och från skolan, detsamma gäller personer i rullstol eller med rullator, ja naturligtvis gäller det alla som behöver gå eller cykla utmed länsvägarna i samhället.
 2. Begränsning av hastigheten till 40 km/h på samtliga genomfartsvägar (länsvägarna) inom det område som definierats som tättbebyggt i lokal trafikföreskrift 0484 1999 : 0013 (bilagd), nu gällande hastighetsbegränsning 50 km/h. Det upplevs som väldigt otryggt att bli passerad av en timmerbil i full fart – även på de befintliga gångbanorna utmed vägarna.
 3. Tryggare passager över länsvägarna. Detta är en ändring från tidigare önskan att ersätta befintliga passager med övergångsställen. Kan man snäva in passagerna så att endast ett fordon i taget kan passera, eller höja upp vägbanan?
 4. Anordnande av trafiksäkra busshållplatser i närheten av den tidigare tågstationen. De befintliga ändhållplatserna (i närheten av Coop Ärla) upplevs som direkt trafikfarliga, en av dem är dessutom belägen i en gatukorsning och strax före en kraftig kurva. På dessa hållplatser står bussen och inväntar avgång enligt tidtabell, inte sällan i femton minuter.

Utöver dessa fyra punkter gentemot kommunen (1 – 3) och Sörmlandstrafiken (4) driver projektet även frågan om en mobil hastighetsdisplay att placeras utmed länsvägarna i samhället. Byarådet har ansökt hos Trafikverket om tillstånd till detta, avgiften om 2’900 kronor betalades in i början på mars 2024.

_________________________________________________________________

Vill du kontakta projektet så gör du det på mejl trafik@aerla.se

Just nu väntar vi på respons från Eskilstuna kommun på brevet här nedan:-

Maj 2022, Brev till Eskilstuna kommun:

Ärla den 5 maj 2022

Trafiksituationen i Ärla.

Många boende i Ärla har uttryckt oro över trafiksäkerheten och -situationen i Ärla och därför skriver vi i Ärla Byaråd till er och vill framföra följande förslag till förändringar som vi tror skulle gagna alla, både trafikanter och boende i Ärla:

 1. Anläggning av belysta trottoarer utmed hela Svanäsvägen och Rinkestavägen inom nuvarande 50-område. Idag måste många skolbarn gå oskyddade utmed vägen på väg till och från skolan.
 2. Begränsning av hastigheten till 40 km/h på samtliga genomfartsvägar. Det upplevs som väldigt otryggt att bli passerad av en timmerbil i full fart – även på de befintliga gångbanorna utmed vägarna.
 3. Ersätta befintliga passager med övergångsställen. Det upplevs som otryggt att passera över vägbanan, speciellt då många inte vet huruvida bilar har skyldighet att stanna eller inte.
 4. Anordnande av trafiksäkra busshållplatser i närheten av den tidigare tågstationen. De befintliga busshållplatserna upplevs som direkt trafikfarliga, en av dem är dessutom belägen i en gatukorsning och strax före en kraftig kurva.

Vi vill gärna framföra våra idéer och höra era synpunkter vid ett möte och föreslår att vi ses fredag 20 maj kl. 10.00 på ert kontor i Eskilstuna.

Vi vill även delta i era möten med Trafikverket, för att höra hur tankarna går där, och ser fram emot en inbjudan till det planerade mötet nu i maj och därefter kommande möten.

Med vänliga hälsningar

Sven Wallén                                                        Tommy Ljungkvist
Ordförande Ärla Byaråd                                   Projektledare Ärla Byaråd

070-262 24 88 
sven@aerla.se

Brevet ovan i pdf-format: Trafik Ärla brev 2022-05-05

Efter brevet ovan har vi skickat ytterligare ett brev, i december 2022, denna gång till Eskilstuna kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen i Södermanland samt till Sörmlandstrafiken och Region Sörmland. Innehållet är som brevet i maj 2022 med en ändring avseende punkt 3 där vi ber om snävare passager än dagens, i stället för övergångsställen.

Kortfattat kan sägas att Trafikverket, Länsstyrelsen och Regionen har svarat att det är kommunen respektive Sörmlandstrafiken (för punkt 4) som äger frågan.

Vi väntar fortfarande på svar från Eskilstuna kommun och från Sörmlandstrafiken.

Det råder inga som helst tvivel om att det är Eskilstuna kommun respektive Sörmlandstrafiken som äger frågorna och har full rådighet vad gäller att säkerställa kommuninvånarnas säkerhet, trygghet och miljö.

_________________________________________________________________

Stöd gärna detta projekt (och andra aktiviteter och projekt som byarådet är involverat i) genom att bli medlem i Ärla byaråd! Se vidare på denna länk.

_________________________________________________________________

Länkar

Svensk trafikföreskriftssamling – Transportstyrelsen
Regionens trafikplan
Länsplan för regional transportinfrastruktur – Utveckla Sörmland

_________________________________________________________________

Tidigare inlägg på denna sida:

Projektet inom Ärla Byaråd avser att bibehålla eller förbättra trafiksäkerheten i Ärla samhälle trots:

 • ökad tung trafik genom samhället,
 • verklig och förväntad trafikökning i samband med utbyggnad av Logistikcentrum i Kjula.

Ärla Byaråd ska verka för

 • säkrare busshållplatser.
 • bättre trafikmiljö vid skolan i samband med ankomst och avfärd
 • bra anslutningar till den nya cykelvägen på banvallen anpassas till Ärlabornas behov och önskemål.
 • trottoarer eller GC-banor längs länsvägar där sådana saknas.

Det är viktigt att få ner hastigheten på, framför allt den tunga trafiken genom Ärla, på Stationsvägen och Svanäsvägen samt att sära på mjuka och hårda trafikanter.
Ärla Byaråd har tryckt på Eskilstuna kommun som i sin tur har rekommenderat Trafikverket att minska tillåten hastighet till 40 km/h i likhet med vad som finns på annat håll med liknade förhållanden. Det tar tid innan beslut verkar fram i Trafikverket.

 • att faställa hastighetsbegränsningarna på Vägföreningens vägar som skyltats med 30 km/h
 • att fastställa en hastighetsbegränsning på Tegelbovägen med sidogator till 30 km/h
 • att sänka hastighetsgränserna på läns-vägarna där de passerar Ärla samhälle.

Trafikverket har åstadkommit cykelpassager och andra åtgärder som tar ner hastigheten för bilar och tunga ekipage och skärper uppmärksamheten där cyklande ska korsa främst Stationsvägen, Svanäsvägen, Rinkestavägen.

Under hösten 2016 rustades genomfartslederna upp med cykelbanor och cykelpassager. Genom Byarådets insatser fick vi förbindelsen mellan cykelbanan på Stationsvägen och cykelbanan på banvallen vid Tunavägen alldeles gratis liksom cykelbana in på Bohnsteds väg/Skolan med cykelpassage. Vi utverkade även bättre busshållplatser på Svanäsvägen i ett bra samarbete med Trafikverket. Byarådet har även anordnat trafiken vid Vallavägens anslutning till Stationsvägens cykelbanor tillsammans med Eskilstuna kommun.

De två första punkterna är genomförda. Vi har nu 30 km/h nästan överallt i Ärla – skyltat och i teorin. Men att hålla hastigheterna under den tillåtna, verkar vara svårt.

Ärla Byaråd har i augusti 2017 skickat in ett nytt brev till Trafikenheten vid Eskilstuna kommun med en begäran om trottoar eller G/C-bana på de vägavsnitt på Länsvägarna som fortfarande endast har mycket smala vägrenar. Vägavsnittet är livsfarliga att gå på varför alla nästan alltid tar bilen. Man vågar helt enkelt inte släppa ut sina barn att gå till skolan längs dessa vägar. Ärla Byaråd har ett projekt som arbetar med att förbättra trafiksäkerheten på dessa vägavsnitt. Tommy Ljungkvist är Projektledare.

Det kan vara trångt på vägarna till och från Ärla!

Brev till Trafikavdelningen med förtydligande av önskemål 2017-08-02
Brev till Trafikavdelningen med svar på frågor 2017-09

Yttrande från Eskilstuna kommun SBN/2019:15
Yttrande från Polisen 2015-01-29 (039.761/2015)
Yttrande från Trafikverket 2015-02-17 (TRV 2014/99622)

Trafikmätningar i Ärla 2020