Trafiksäkerhet

Projektet inom Ärla Byaråd avser att bibehålla eller förbättra trafiksäkerheten i Ärla samhälle trots

  • ökad tung trafik genom samhället,
  • verklig och förväntad trafikökning i samband med utbyggnad av Logistikcentrum i Kjula.
Att reparera vägarna gör Ärla Vägförening

Ärla Byaråd ska verka för

  • säkrare busshållplatser.
  • bättre trafikmiljö vid skolan i samband med ankomst och avfärd
  • bra anslutningar till den nya cykelvägen på banvallen anpassas till Ärlabornas behov och önskemål.
  • trottoarer eller GC-banor längs länsvägar där sådanr saknas.

Det är viktigt att få ner hastigheten på, framför allt den tunga trafiken genom Ärla, på Stationsvägen och Svanäsvägen samt att sära på mjuka och hårda trafikanter.
Ärla Byaråd har tryckt på Eskilstuna kommun som i sin tur har rekommenderat Trafikverket att minska tillåten hastighet till 40 km/h i likhet med vad som finns på annat håll med liknade förhållanden. Det tar tid innan beslut verkar fram i Trafikverket.

  • att faställa hastighetsbegränsningarna på Vägföreningens vägar som skyltats med 30 km/h
  • att fastställa en hastighetsbegränsning på Tegelbovägen med sidogator till 30 km/h
  • att sänka hastighetsgränserna på läns-vägarna där de passerar Ärla samhälle.

Trafikverket har åstadkommit cykelpassager och andra åtgärder som tar ner hastigheten för bilar och tunga ekipage och skärper uppmärksamheten där cyklande ska korsa främst Stationsvägen, Svanäsvägen, Rinkestavägen.

Under hösten 2016 rustades genomfartslederna upp med cykelbanor och cykelpassager. Genom Byarådets insatser fick vi förbindelsen mellan cykelbanan på Stationsvägen och cykelbanan på banvallen vid Tunavägen alldeles gratis liksom cykelbana in på Bohnsteds väg/Skolan med cykelpassage. Vi utverkade även bättre busshållplatser på Svanäsvägen i ett bra samarbete med Trafikverket. Byarådet har även anordnat trafiken vid Vallavägens anslutning till Stationsvägens cykelbanor tillsammans med Eskilstuna kommun.

De två första punkterna är genomförda. Vi har nu 30 km/h nästan överallt i Ärla – skyltat och i teorin. Men att hålla hastigheterna under den tillåtna, verkar vara svårt.

Ärla Byaråd har i augusti 2017 skickat in ett nytt brev till Trafikenheten vid Eskilstuna kommun med en begäran om trottoar eller G/C-bana på de vägavsnitt på Länsvägarna som fortfarande endast har mycket smala vägrenar. Vägavsnittet är livsfarliga att gå på varför alla nästan alltid tar bilen. Man vågar helt enkelt inte släppa ut sina barn att gå till skolan längs dessa vägar. Ärla Byaråd har ett projekt som arbetar med att förbättra trafiksäkerheten på dessa vägavsnitt. Tommy Ljungkvist är Projektledare.

Det kan vara trångt på vägarna till och från Ärla!

Brev till Trafikavdelningen med förtydligande av önskemål

Brev till Trafikavdelningen med svar på frågor

Yttrande från Eskilstuna kommun

Trafikmätningar i Ärla 2020