Ärla Vägförening

Ärla Vägförening är en samfällighetsförening som sköter gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1 som bland annat består av drygt 10 km gator i samhället Ärla.

Asfaltering av Ekavägen

Alla fastigheter med sina fastighetsägare som har utfart till dessa gator samt de länsvägar som korsar Ärla är per automatik andelsägare i gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1.

Ärla Vägförening har en egen hemsida där du kan läsa mera om vad föreningen gör och vad du som andelsägare har för rättigheter och skyldigheter mm.

Ärla Vägförening kallades under en tid för Ärla Samfällighetsförening.

Vägföreningens hemsida: www.arlasam.se 
Styrelsen finns presenterad på hemsidan, så ni kan ta kontakt med oss.