Mack 2.0

Ärla blev av med sin mack 2022 och detta projekt syftar till att åter få en mack till Ärla.

Sammanfattning

I början på sommaren 2022 stod det klart att den befintliga macken (s.k. Smart-mack, eller container-mack) i Ärla skulle stängas och demonteras. Detta projekt syftar till att åter etablera en mack i Ärla.

Idé

Att undersöka möjligheterna till en ny etablering av mack (B95 och Diesel).

Organisation

En projektledare som rapporterar till byarådets styrelse.

Tidplan

Tidplan saknas för närvarande.

Omfattning

Projektledaren gör en första studie: undersöker och dokumenterar intresse från tidigare mack-ägare och från andra som visat intresse och undersöker om det finns någon ytterligare leverantör som kan vara intresserad att etablera sig i Ärla.

Inhämta erfarenheter från liknande projekt, t.ex Tystberga.

Undersök möjligheten till att bilda en förening som kan driva och stå bakom att en mack etableras, jfr NB Oljors etablering ”Veckholm/Enköping, Veckholm Basta 2”.

Undersök möjligheter till EU-bidrag och bidrag från Länsstyrelse och Region.

Etablera kontakt med Eskilstuna kommun som visat intresse och erbjudit sig hjälpa till att hitta möjliga platser för lokalisering av mack. Undersök vilka platser (fastigheter) som redan stadsplanerats som mack.

Undersök intresset i Ärla för en ny mack, t.ex. Räddningstjänsten och Hemtjänsten, finns det säkerhets- och trygghetsaspekter att väva in (idag måste Räddningstjänsten åka två+två mil för att tanka sina fordon och under den tiden är inställelsetiden vid larm längre än annars).

Efter förstudien är klar fastställs nästa steg av byarådets styrelse (utförande, drift, underhåll och gränsdragningar).

Projektekonomi

Förstudie cirka 80 timmar, därefter beräknas projektets kostnader utifrån vad nästa steg beslutas innehålla. Efter projektet antas inga direkta kostnader för byarådet.

Redovisning

Projektets progress redovisas månadsvis till byarådets styrelse som i sin tur meddelar eventuell vidare kommunikation.

Avslut

När projektet är avslutat rapporteras detta till styrelsen som fastställer projektslut. Resultatet anses inte kräva någon förvaltning.

Ansvar och befogenheter

Projektledaren har befogenheter att kontakta Eskilstuna kommun, myndigheter, företag och andra organisationer i syfte att etablera möjligheter för mack i Ärla och företräder då Ärla byaråd. Projektledaren har ej befogenhet att teckna firma, ej heller befogenhet att avropa tjänster eller produkter som medför kostnader för byarådet ej heller befogenhet att på annat sätt företräda Ärla byaråd.

Klicka här för att läsa om det förra projektet Mack i Ärla.