Aktuellt

Här redovisas aktuella händelser och aktiviteter i Ärla:

Hör av er till Eirik Isene om ni har något som bör meddelas här. Det kan vara något ni sett i Ärla men det kan även vara något ni sett på något av de sociala medierna.

Städdag på Ärlabadet inför vintern var aviserat till 25 september kl 10:00 – 12:00.

Endast 4 kom för att hjälpa till men nu är badet ordnat för vintern. Så, får vi hoppas att badet är i någorlunda gott skick när vi ska öppn badet igen i maj 2022.

Ärla Byaråd bjöd på korv med bröd och dricka.

Ärla Vägförening har meddelat över 30 fastighetsägare om de har växtlighet som försämrar sikt i vägkorsningar eller vid utfarter från fastigheten, eller om växtligheten inkräktar på vägbanan eller kan vara till hinder för snöröjning etc.

Anmaningn tog skruv! De flesta har nu klippt och ansat växtligheten på ett utmärkt sätt! Jättebra!

Det är endast några få som fortsätter att beté sig som om de bodde i en lägenhet och tror eller hoppas att någon fastighetsskötare ska ta sig an deras trädgård och växtlighet.

Samtidigt kanske vi ska peka på ett annat problem som kan lösas samtidigt: Se till att de som delar ut tidningar, brev och paket lätt kan komma åt brevlådan. Lådan ska sitta fritt, 110 cm över vägbanan samt vara lätt att öppna och vara självstängande. Lådan ska inte sitta inne i en häck och det ska vara lätt att köra intill brevlådan med bil.
Som utdelare av Ärlabladet har vi sett många brevlådor som är svåra att komma intill utan att repa bilen.

Ärla Vägförening har anlagt två fasta farthinder på Tegelbovägen i enlighet med beslut vid Årsmötet. Farthindren är kompletterade med pållare för att tydliggöra hindrens befintlighet och läge. På 30-väg behövs inga varningsskyltar.
Farthindrens effekt ska utvärderas innan det kan bli aktuellt med fasta farthinder någon annan stans.
De fasta farthindren får ej kombineras med blomlådor.

Årets asfaltering är nu avklarat. Bland annat har planen framför skolan asfalterats och Parkvägen framför de nya fastigheterna öster om Vallavägen har asfalterats.
EEM har meddelat att de kommer att byta vattenledningen i Pilvägen och Granvägen samt göra ledningsreparationer i Parkvägen och i Bohnsstedts väg. Detta kan påverka framkomligheten med bil. Boende kommer att meddelas när detta är aktuellt.

Eskilstuna kommun kommer genom sin entreprenör Svevia att anlägga en ny väg som en förlängning av Åstorpsvägen men på andra sidan av Vallavägen. 8 nya fastigheter längs den nya vägen ska förses men VA, elektricitet mm. Arbetet med den nya vägn kommer att påbörjas i början av oktober.
Vägen och fastigheterna kommer att ingå i Gemensamhetsanläggningen Ärla ga:1.
Totalt innebär detta att det tillkommer 15 nya fastigheter i Ärla enbart i det östra området söder om Bohnstedts väg.

Ärla i utveckling.

Ärla Byaråd och Ärla Vägförening har haft ett möte med Landsbygdsrådet 3 december. Mötet var digitalt med endast få representanter från föreningarna. Föreningarna hade inför mötet i en skrivelse ställt ett antal frågor som vi ville diskutera. Frågorna besvarades först skriftligt och vi kommenterade svaren. Sedan diskuterade vi frågorna igen vid mötet.
Protokollet från mötet med Landsbygdsrådet.

Vi länkar även till den nyligen släppta Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun där det finns ett och annat intressant att läsa.

Vi har från Kommunledningskontoret, Fastighet & exploatering, fått information om att man kommer att fortsätta utbyggnaden av Ärla österut med ytterligare några fastigheter och med utbyggnad av Åstorpsvägen på östra sidan om Vallavägen. Det handlar om ytterligare 8 fastigheter.
Utbyggnaden avses påbörjas under våren/försommaren 2021. Information om detta se ovan och mera när vi vet mera.
Se karta.

Shopping hos COOP i Ärla.

Det går att göra sina inköp av matvaror och annat i COOP Ärla utan att behöva gå in i affären och således bli utsatt för Corona-smitta. Denna service är främst avsedd att hjälpa kunder som är över 70 år gamla.

Det finns två sätt som fungerar:

 1. Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, telefonnummer och personnummer.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Personnumret behövs om du vill samla poäng på ditt handlande.
  Du får ett SMS när det är klar att hämta varorna.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med att varorna hämtas vid butikens baksida. Servicen är gratis.
 2. Om du är över 70 och bor utanför tätorten Ärla.
  Du kan lämna en lista över de varor du vill handla tillsammans med namn, adress, telefonnummer och personnummer. Tala om att du vill ha varorna hemkörda.
  Listan kan lämnas på papper eller via email: arla.bc@coop.se
  Hemkörning av varor görs på onsdagar och fredagar om dessa beställts före kl. 16:00 dagen innan.
  Betalning sker med Swish till 072 971 4300 i samband med leverans av varorna till kundens adress.
  Servicen är gratis.

Reducerat hastighet på vägarna i Ärla.

Hastighetsbegränsning till 30 har fastställts för Vägföreningens vägar utom för Åsvägarna.
Att det finns många som struntar i hastighetsbegränsningen och trafiksäkerhet för gående, cyklande och andras barn, finns det inte så mycket att göra åt men frågan diskuteras.

Även Tegelbovägen med sidogator har hastighetsbegränsning till 30 km/h. Här finns nu två fasta farthinder. Under resten av 2021 och fram till hösten 2022 ska effektiviteten av dessa farthinder utvärderas innan det tas beslut om ytterligare fasta farthinder. För övrga gator med längre raksträckor rekommenders farthinder med blomlådor.

Ärla Byaråd och Ärla Vägförening ska 3 december träffa Landsbygdsrådet i Eskilstuna kommun i ett digitalt möte. Bland annat ska vi diskutera trafiksituationen i Ärla när det gäller genomfartslederna.

Ärlabladet. 

Nästa utgåva av Ärlabladet kommer under oktober månad.

I detta nummer talar vi om fastighetsägares skyldighet att underhålla hus och trädgård så dessa ser trevliga och välvårdade ut. Här finns en länk till vad Skånes Länsstyrelse anser ska gälla: Är fastigheten ovårdad, fastighetsägarens ansvar.

Alla utgåvor av Ärlabladet finns i digital form på hemsidan: https://www.aerla.se/arla-bladet/ 

Stöd Ärla Byaråd med genom att bli medlem.
Bli medlem nu för hela familjen 2022 för endast kr 100!

Betala in kr 100 för hela familjen på BG 576-5342 och tala om namn och adress.
Använd gärna Swish 123 4884045