Ärlabadet

Ärlabadet är ett kommunalt bad. Ärla Byaråd sköter underhåll och förvaltning och får ett bidrag som ska täcka direkta kostnader.
Ärla Byaråd anlitar sedan 2020 en Badpatrull som dagligen sköter om renhållning av badet under badsäsongen från midsommar till sista augusti. Badpatrullen består av de elever som ska börja i 6:e klass i Ärla Skola till hösten. 
Ärla Fastighetsägarförening hade hand om underhållet tills Ärla Byaråd tog över. Dock, ingen av föreningarna har tidigare fått något bidrag från Förvaltningen för Kultur och Fritid som är de som ansvarar för kommunens badplatser men nu har vi fått kr 15 000 för tidigare års skötsel.

Vårbad 8 maj 2021.

Under verksamhetsåret har vi har bl.a. haft 2 städdagar, byggt ny brygga, utfört målningsarbeten, lagt ut sand och med hjälp av blivande sjätte klass från Ärla skola, som utgjort ”Badpatrull”, hållit badet fräscht.
Tyvärr så finns även andra krafter vars målsättning är annorlunda så klotter och annan skadegörelse har förekommit.

Vi vill tacka alla som bistått med dåd och råd i arbetet.

Projektledare för badet Ebbe Bergström lämnar sitt uppdrag och vi vill framföra vårt varma tack för ett engagerat arbete.
Samtidigt efterlyser vi ny projektledare för badet.

Funktionsfel på Ärlabadet.

Vid öppningen av årets badsäsong upptäcktes ett fel: Tillförseln av vatten räckte inte för att fylla på med vatten till normal nivå. Det fattas omkring 15 cm.
Vi vet inte säkert vad detta kan bero på. Eventuellt kan orsaken vara att barn roat sig med att stoppa stenar i påfyllningsröret som stryper flödet. Det kan bli ganska dyrt att laga felet.
I vilket fall är detta ett problem som Byarådet får lösa tillsammans med Eskilstuna Kommun inför nästa säsong. Se överenskommelse nedan. Ärlabadet är ju ett kommunalt bad.

Överenskommelse om det kommunala Ärlabadet

Överenskommelse angående skötsel av Ärla badplats och gäller under perioden
2019-06-01 – 2020-08-31 med automatisk förlängning på 1 år om ej avtalet sägs upp
30 dagar innan avtalstidens utgång.

Åtagande Ärla Byaråd:
Inför badsäsongen (1 juni – 31 augusti)

 • Iordningsställande av badplatsen för sommarbruk, inklusive utläggning av badsand
 • Planering av eventuell simskola
 • Kontroll av brygga, pumpar, frälsarkrans och övrig utrustning
 • Tillsättning av årets Badpatrull.

Under säsong veckovis:

 • Löpande underhåll, som borttagning av klotter, städning, kontroll av skräp i vattnet.
 • Kontroll av säkerhetsutrustning.
 • Kontroll av pumpar.
 • Driftsättning av ytvattenrening när behov finns.
 • Städning av strandområde.
 • Kontroll av brygga, pumpar, frälsarkrans och övrig utrustning.
 • Rapportering till Kultur- och fritid vid skador på anläggningen.
 • Badpatrullen tar hand om den dagliga tillsynen enligt en instruktion.

Efter badsäsongen:

 • Iordningsställande inför vinter
 • Tillsammans med kommunrepresentant utförs inspektion och planering av underhållsåtgärder att bli utförda innan nästa badsäsong.

Åtagande Kultur- och fritid

 • Vattenprov för analys hos VA-verket
 • Utbytesmaterial om så behövs (säkerhetsanordningar, pump)
 • Utplacering av toalett och tömning av densamma under badsäsongen.
 • Borttransport av toalett efter badsäsongens slut
 • Tömning av soptunnor under badsäsongen görs var 14 dag genom kommunens försorg men Badpatrullen ser till att tunnorna i god tid flyttas till plats där de kan tas om hand av sopbilen.

Ersättning

 • För skötselarbetet erhåller föreningen ett årligt driftbidrag från Eskilstuna Kommun om 5000 kr/år att utbetalas under maj månad. Föreningen ersätter i sin tur Badpatrullen med samma belopp.

Kontaktpersoner

 • Kontaktperson – Kultur och Fritid, Billy Wimmeros 072 977 7100
 • Kontaktperson – Ärla byaråd, Se instruktion för Badpatrullen.

__________________________________________________________

Badet anlades ursprungligen av Börje Karlsson och hans skolklass på Rekarnegymnasiet.
Läs här om Hur Ärlabadet kom till.
Ett stort tack till Börje Karlsson för hans stora insats för Ärlabornas fina badplats!

Så här fint såg det ut 16 juni 2018 och lika fint var det sommaren 2020
innan klottrarna kluddat till det med sina tags.