ej aktivt: Utbyggnad av Ärla Förskola

Detta projekt är inte aktivt

Projektbeskrivning: Förslag för utbyggnad av Ärla Förskola 

för utökad verksamhet samt förbättrade förutsättningar för att skapa tryggare barn och en säker och trivsam arbetsmiljö för alla som dagligen vistas på Förskolan

Med detta projekt vill vi uppnå
a.)    Utbyggnad och utökad verksamhet av Ärla Förskola, för att säkra plats för alla barn som bor i och omkring Ärla samhälle som önskar placera sina barn här.
b.)    Genom utbyggnad ska man även kunna minska barngruppernas storlek på samtliga avdelningar i riktlinjer med Skolverkets rekommendationer för att säkerställa en god, trygg och ändamålsenlig barnomsorg med god och hälsosam arbetsmiljö för alla som dagligen vistas på förskolan.
c.)    Man behöver även se över inomhusmiljön och ventilation på samtliga av Förskolans byggnader då vi märker att det inte är tillfredställande för verksamhetens behov. Vilorummen är dessutom kraftigt underdimensionerade men ledningen finner ingen annan tillfredställande lösning i nuvarande lokaler. 

Förslag från oss föräldrar:

a.)    Man bygger ytterligare en byggnad i storlek med Mattisborgen, byggd för att hysa två avdelningar, upp till 12 barn för 1-3-åringar, upp till 16 barn 4-5-åringar, hur det skulle utformas är förskolans personal och ledning själva bäste personer att planera verksamheten på ett tillfredställande sätt. En del av skolans gräsbeklädda skolgård bakom fritidshuset Solen, som gränsar till Mattisborgens gård skulle kanske kunna vara en lämplig plats. Det finns också en öppen gräsyta längs med Parkvägen som gränsar mot villor och Ärlagården. Där finns yta och grönska och det torde finnas möjlighet till att antingen transportera mat från Förskolans kök alternativt från Ärlagården.  Det skulle också kunna vara en alternativ placering för två nya avdelningar. Om gården skulle anses bli för liten kan man kanske skapa avdelningar likt Ur- och Skur. Kommunen bör ha bättre översikt över vilken mark i närområdet som skulle kunna lämpa sig för en utbyggnad.

Förväntat utfall – Genom utökad verksamhet kan Ärla Förskola möta upp det ökade antalet barn som behöver omsorg här. Man slipper tillfälliga placeringar på andra förskolor som medför stor otrygghet för små barn samt ökade arbetsuppgifter för personalen på dessa förskolor. Man minskar antalet inskolningar på förskolor som tar emot de barn som inte får plats i Ärla just när placering behövs. Således får personalen också mer tid för de barn som redan finns på förskolorna. Föräldrar i Ärla med omnejd slipper också skjutsa sina barn till andra orter med ökade kostnader och tidsåtgång och därtill vistelsetid för barnen gällande transport mellan hem och förskola. Man undviker även den miljömässiga belastningen som ökar genom ökad trafik. Men kanske allra viktigast att såväl barnen som föräldrarna får skapa relationer med de barn och föräldrar som finns i närområdet och som sedermera kommer följas åt i skolåren.

b.)    Personal och ledning får större ekonomiska muskler för att kunna minska antalet barn på avdelningarna, så att man kan hålla sig inom Skolverkets rekommendationer, som ju är framtagna genom hänsyn till gedigen forskning på små barns utveckling och behov av en stabil barngrupp och lagom många relationer till så väl vuxna som barn. Man behåller det antal personal som finns nu på avdelningarna, men med minskat antal barn. Ex upp till 12 barn på 3 heltidsanställda personal för barn 1-3 år och upp till 15 barn på 3 heltidsanställda personal för barn 4-5 år.

Förväntat utfall – Genom en trivsam miljö och lagom stora grupperingar trivs såväl vuxna som barn mycket bättre. Barnen blir trygga och utvecklas bättre i att samvara i grupp med lagom antal andra barn. De vuxna hinner planera bättre, se varje individ och det finns utrymme för varje individ att utvecklas utifrån sina förutsättningar.  Man får större möjligheter till att göra utflykter med barnen i stort och smått när förutsättningarna är tillräckligt trygga. För få vuxna på för många barn bidrar starkt till minskad rörelsefrihet utanför förskolans väggar och inhägnader. Vi slipper få stressade barn som riskerar att bli utåtagerande, få koncentrationsstörningar, tappa tilltron till vuxna, stänga sig för andra barn och vuxna, bli högljudda, få hörselnedsättningar, kissa på sig av stress trots att de egentligen blivit torra, att barnen äter sämre, barn som i skymundan kan lära varandra oönskade beteenden mm. Vi slipper ha personal med hög sjukfrånvaro med många för barnen nya vuxna som följd, då man lättare ådrar sig sjukdomar vid konstant hög arbetsbelastning samt större antal barn att ombesörja. Förskollärare och barnskötare toppar statistiken för arbetsrelaterade långtidsjukrivningar. Detta är ett stort hot mot våra barns välmående. Utarbetad, sjukriven, sönderstressad personal kan aldrig vara ett framgångsrikt recept för att bygga starka trygga barn. Det kan vi undvika genom att följa Skolverkets rekommendationer!

c.)    Kommunen behöver skjuta till pengar för att till exempel bygga eventuella verandor där barnen skulle kunna vila året runt utomhus. Det finns flera olika sorters lösningar för vila utomhus och det borde kunna diskuteras med personalen vilken lösning de tror skulle vara bäst på Ärla Förskola. Ventilationen är också klart underdimensionerad för verksamheten som helhet i samtliga byggnader. Den behöver ses över och förbättras. De bör trimmas upp, och under långvarig hetta behöver man finna lösningar för att få lägre inomhustemperaturer.  Under sommarmånaderna är värmen mycket tryckande och påtaglig i lokalerna, även ute på gårdarna som inte har många skuggiga platser. Det har skett en allvarlig incident på grund av detta!

Det finns många förskolor runtom i landet som funnit detta med utomhusvila som en god lösning. Det har såväl ökat barnens välmående på förskolan samt minskat smitta mellan barnen. Det bör man således kunna förvänta sig som god bieffekt även på Ärla Förskola. Därtill skulle flera positiva följdeffekter förhoppnings tillkomma, som t.ex. minskad smitta till personalen med allt det positiva det medför för barnen, och i nästa led även minskat VAB-ande för föräldrarna och deras arbetsplatser. Vi undviker också att personalen riskerar att brista i rutiner p.g.a. långvarig värme som påverkar allmäntillståndet på såväl barn som vuxna. 

Projektledare: Karin Svarfvar