Ärla Byaråd

Ärla Byaråd är en ideell, allmännyttig förening i Ärla med organisationsnr 802490-6102.
Som allmännyttig förening ska vi söka bidrag från Eskilstuna kommun för olika projekt och även begära hjälp med åtgärder som projekten vill åstadkomma.

Föreningen ska kanalisera Ärlabornas krav och önskemål gentemot politiker, nämnder, myndigheter och kommunala förvaltningar etc.

Det behövs även en organisation som kan driva projekt på Ärla-nivå som inte en enskild förening eller organisation kan ta på sig. Se listan över ”Aktiviteter och Projekt” som redovisas på Ärla byaråds hemsida. använd menyerna.

Det är inte avsikten att Ärla Byaråd ska ta över evenemang, arrangemang och projekt som föreningar och organisationer i Ärla redan driver eller kan komma att vilja ta ta hand om. Ärla Byaråd kan initiera, stödja och informera.

Hur gick det till när Ärla Byaråd bildades?

Det hela började som en diskussion i styrelsen för Ärla Vägförening. Styrelsen insåg att det fanns mycket som borde göras men som vägföreningens styrelse förhindrades att ta sig an eftersom man enligt lag inte fick. Ärla Vägförening är en samfällighetsförening som är satt att styra över samfälligheten Ärla ga:1, dvs Ärlas vägar enligt Lantmäteriets definition. Ärla Vägförening fick helt enkelt inte syssla med annat än vägarna!

Det fanns även en Ärla Fastighetsägarförening, en ekonomisk förening bildad 1946 med ändamål ”att inom Ärla stationssamhälle, Ärla socken, Södermanlands län, tillvarataga fastighetsägarnas gemensamma ekonomiska intressen, anskaffa elektrisk gatubelysning m.m.”.

Vid ett årsmöte i Ärla fastighetsägarförening 19 mars 2014 beslutades om namnändring till Ärla byaråd. Man beslutade även om att ett extra årsmöte ska hållas den 12 maj.
Vid mötet 12 maj 2014 beslutades om ett nytt möte i formen av ett årsmöte att hållas den 18 juni 2014. Vid detta möte beslutades stadgar för Ärla byaråd, en styrelse valdes och ett antal möjliga projekt diskuterades. Nästa möte 19 augusti.

Vid möte 19 augusti 2014 konstaterades att den beslutade namnändringen och ändrade verksamhetsbeskrivning inte gick att genomföra då Ärla fastighetsägarförening är en ekonomisk förening och Ärla byaråd avses vara en ideell förening. Här beslutades Ärla fastighetsägarförening avvecklas och innestående medel överförs till en nybildad ideell allmännyttig förening Ärla byaråd.

Ärla byaråd fick sitt organisationsnummer 18 september 2014 och detta datum får anses vara föreningens formella startdatum.

Ärla Byaråd finns där för hela Ärla, inte endast för fastighetsägarna.

Det är önskvärt att fler Ärlabor intresserar sig ännu mer för Ärlas väl och ve och Ärlas utveckling.

Engagera dig i ett av Byarådets projekt!

Ärla byaråd och Ärla vägförening är två olika föreningar som har olika syfte, mål och medel.

Bli medlem i Ärlabyaråd! Stöd Byarådet och Ärla!
Medlemskapet kostar endast kr 100 per år – för hela familjen – och kan betalas in på bankgiro 576-5342 eller Swish. Kom ihåg att ange namn och adress.

Pengarna går till tryckning av Ärlabladet, underhåll och skötsel av Ärlabadet, utsmyckning i Ärla, olika trivselarrangemang etc.

Du kan som Ärlabo komma med förslag till aktiviteter och nya projekt som du tycker att Ärla Byaråd bör ägna sig åt eller stödja. Du bör gärna själv vilja vara med att driva dessa eller i alla fall ta del a dem.