Roller, Funktioner och Ansvar

Valberedning

Valberedningen utses av årsmötet och rapporterar dit. Inför årsmöte presenterar valberedningen sina förslag avseende ordförande, ledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. Valberedningen kan ha fått uppdrag att ta fram kandidater till årsmötesordförande och -sekreterare.

Revisorer

På årsmötet utses föreningens revisorer som tar del av styrelsens arbete under verksamhetsåret, undersöker föreningens bokföring, ekonomisk redovisning och verksamhetsrapport och rapporterar tillbaka till efterföljande årsmöte.

Styrelse

Årsmötet utser ordförande och utser övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. I direkt anslutning till årsmötet hålles ett konstituerande möte där övriga styrelseposter och funktioner fördelas mellan styrelsens ledamöter. Samtliga styrelseledamöter, ordinarie likväl som suppleanter, kommer väl förberedda till styrelsemöten där de deltar aktivt.

Ordförande

Ordförande utses av årsmötet. Ordföranden kallar till styrelsemöten och förbereder dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att minst en vecka före planerat styrelsemöte skicka ut förslag till dagordning med punkter från tidigare möten noterade för uppföljning. Ordföranden leder styrelsens arbete och kan ha ytterligare funktioner. Ordföranden hanterar inkommande och avgående brev (brev@aerla.se likväl som eventuella fysiska brev) och håller register över dessa. Ordföranden är kontaktpunkt gentemot medlemmar, och gentemot projekt- och aktivitetsledare om ingen annan utsetts därtill. Ordföranden kallar till årsmöte och säkerställer att kallelse, rapporter, etc. är på plats i god tid före årsmötet. Ordföranden är normalt även ansvarig för medlemsregistret. Deltar tillsammans med kassören i möte med föreningens revisorer. Förser valberedningen med underlag för valberedningens uppdrag (lista på avgående ledamöter).

Sekreterare

Sekreteraren utses av det konstituerande mötet. Sekreteraren är ansvarig för mötes-protokoll från styrelsemöten samt att föra beslutslogg. Sekreteraren är också normalt föreningens arkivhållare.

Kassör

Kassör utses av det konstituerande mötet. Kassören sköter föreningens ekonomi i form av bokföring, betalar inkommande fakturor och räkningar och skickar fakturor och bevakar betalning av desamma. Lämnar Resultat- och Balansrapporter jämte kommentarer månadsvis och i samband med årsskifte även helårsrapporter. Lämnar underlag för kommande års budget. Deltar tillsammans med ordföranden i möte med föreningens revisorer.

Övriga ordinarie ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter deltar på styrelsemöten.

Suppleanter

Suppleanter utses av årsmötet. Suppleanter deltar på styrelsemöten på samma sätt som ordinarie ledamöter men har rösträtt endast i ordinarie ledamots bortvaro.

Övriga funktioner i styrelsen

Medlemsregisteransvarig

Håller medlemsregistret aktuellt utifrån inkomna betalningar. Kräver inloggning på banken.

Ansvarig för hemsidor och IT

Två aspekter: Struktur och Innehåll.

Ansvarig för struktur säkerställer att webbhotellet är på plats, att mejladresser finns och deras vidarebefordran till annan mejladress och att det finns lagringsutrymme för gemensamma filer och elektroniskt arkiv (t.ex. Dropbox).

Ansvarig för innehåll ser till att hemsidornas innehåll hålls uppdaterat och arkivansvarig säkerställer det elektroniska arkivets innehåll.

Redaktör för Ärlabladet

Redaktören inhämtar förslag till innehåll från byarådets styrelse och motsvarande från vägföreningen, och sammanställer till ett utkast för respektive styrelses godkännande. Efter godkännande skickas underlag till tryck och fördelas för utdelning enligt de utdelningsområden som bestämts.

Redaktör Facebooksidan ”Ärla byaråd”

Redaktör(-er) uppdaterar och håller aktuellt inlägg på byarådets sida på Facebook, delar inlägg vidare i gruppen ”Vi som gillar Ärla”. Föreningen svarar normalt inte på kommentarer till inlägg utan hänvisar till brev@aerla.se.

Arkivhållare

Ansvar att hålla föreningens arkiv av styrelseprotokoll, årsmöteshandlingar samt in- och utgående brev. Denna funktion upprätthålls vanligtvis av sekreteraren.

___________________________________________________

För ytterligare information om de olika rollernas ansvar i föreningen så kan man bilda sig en uppfattning efter en titt på forening.se