Bryggarskogens parkområde

Sammanfattning.

Projekt Bryggarskogen startades 2015-04-22 och har till syfte att angränsande skog ska bli en värdefull tillgång. Boende i området vill kunna vara med och påverka planering och skötsel av området så att det blir till gagn för alla parter.

Projektet är avslutat.

Ide.

Den till bostadsområdet angränsande skogen, Bryggarskogen, har varit anonym och de boende har inte vetat något om hur skötsel och planering av området görs. Vi vill råda bot på detta.
Vi önskar att samtliga boende i området engagerar sig i projektet
Skapa förståelse för hur Bryggarskogen ska kunna integreras med boendet.

Organisation.

Rita Syrén       Projektledare
Inger Lundh     Projektdeltagare

Tidplan och omfattning.

Projektet är klart och avslutat.
Innan hösten 2015 vill vi ha tagit del av skogbruksplanen och med den som grund fatta beslut om framtida agerande.
Skrivelse till ansvarig i kommun med begäran om att få ta del av skogsbruksplanen.

Projektekonomi.

Inga direkta kostnader för Ärla Byaråd är förknippade med detta projekt

Redovisning.

Efter att Bertil Nyström i mitten av juni lovat meddela om tid för möte i Ärla i augusti, så tas kontakt med honom per telefon. Han hänvisar till den översända kartan han skickat i juni gällande ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för del av Ärla Samhälle, upprättad i mars 1965”. Han säger att kartan borde räcka för oss och att inget möte behövs. Frågar honom då om Kommunens skogsbruksplan gällande Bryggarskogen. Diskussion förs då om det aktuella läget med Bryggarskogen att den skulle behöva inventeras, eftersom det finns behov av borttagning av många döda träd på ett område och få skogen trevlig och säker att vistas i för Ärlas invånare. Han ber om att få ett mejl för att kunna planera in ett möte här i Ärla i september. Detta har skickats men ännu inget svar. 

Information har getts till flera boende i Bryggarskogen om projektet. Särskild kontakt är tagen med Tommy Gustavsson som gärna ställer upp i projektet. Peder Hallberg liksom Tomas Ljungkvist vill gärna vara med vid mötet med Bertil Nyström, Eskilstuna Kommun som tidigare lovat att komma till Ärla. Inger Lundh bistår också gärna i projektet.

Bertil Nyström, Eskilstuna Kommun, lovar att återkomma angående ett möte med projektgruppen.

Här är vad som hänt i frågan med senaste händelse högst upp:

6 mars 2017

Slutrapport 

4 oktober 2016

Här är vad som gäller nu: Slutavverkning i Bryggarskogen

12 september 2016

Möte med Bertil Nyström, Tommy Gustavsson, Tomas Ljungkvst, Eirik Isene och Rita Syrén hölls på plats i Bryggarskogen.

Se minnesanteckningar,

3 september 2016

Enligt meddelande från skogvaktaren kommer nu föryngringsavverkningen att närma sig och först i form av förröjning i vissa delar av den återstående delen av Bryggarskogen. Alltså på den västra sidan av cykelbanan. Planen från tidigare beslut är ju september-oktober 2016, så planen följs nu enligt den.

1 juni 2016

Idag den 1 juni har röjning påbörjats i Bryggarskogen. Skogvaktaren meddelar att man direkt därefter börjar avverkning i skogen. Det är öster om cykelbanan från Svanäsvägen ner till Ärla kvarn som färdigställs nu i sommar.
I höst planeras samma åtgärder på den västra sidan av cykelbanan. Träden skall forslas bort NÖ ut mot Svanäsvägen och ut mot vägen mellan Ärla och Hällberga.
Information har lämnats till berörda villaägare. De uppmanas snarast att lämna önskemål om att spara/hugga ner vissa träd nära tomtgränsen.

27 maj 2016  

Den 3 maj ägde ett möte rum med Eskilstuna kommuns skogvaktare, där promenad med besiktning av skogsbeståndet i Bryggarskogen gjordes.
Vid mötet bestämdes att skogen skall åtgärdas med först röjning och sedan gallring av Bryggarskogen. Detta arbete planerades börja i september-oktober 2016.
Den 26 maj meddelar skogvaktaren att visst röjningsarbete kan startas redan vecka 22 vilket nu bestämts. Beståndsvisa åtgärdsförslag lämnas till skogvaktaren
den 30 maj. Berörda villaägare intill Bryggarskogen har informerats brevledes och även muntligen. I informationen finns möjlighet att framföra eventuella önskemål
om att spara eller hugga ner vissa träd nära tomtgränsen.

3 maj 2016

Här är minnesanteckningarna från ett möte med Eskilstuna kommun

13 april 2016

Eftersom inget svar inkommit på senaste brevet med inbjudan till kommunen om en träff för besök i Bryggarskogen, togs beslut (av Calle Bergman och Rita Syrén) om ett oanmält besök i stadshuset idag den 13 april. Detta resulterade i ett kort möte med Magnus Nyström och Bertil Nyström.
Magnus ursäktade, att tid inte funnits för besöket och att de heller inte hunnit svara på inbjudan. Vi tycker ändå att det blev ett kort och bra möte. Det resulterade i ett löfte om att träffas här i Ärla 25 april för besök i Bryggarskogen och utvärdering av vad som kan göras framöver både från kommunens och vår sida samt för regelbundna vidare kontakter framledes.

29 mars 2016

Ny inbjudan är skickad till Mark- och exploateringsavdelningen på kommunen. Där de är välkomna hit till oss i Ärla för ett möte med diskussion om Bryggarskogen. Vi hoppas då komma överens om hur vi tillsammans kan förvalta vår närmiljö och vilka gränsdragningar som måste göras. Bryggarskogen skulle kunna bli en trevlig skog att vistas i för oss och för våra barn, både på vår fritid
och för barnen i skolan om den blir skött på ett bra sätt. Dessutom att se in i en öppen skog från vår nya cykelbana där många idag både cyklar och går, skulle säkert se både inbjudande och välkomnande ut för alla som passerar.

2 mars 2016

Brevsvar från kommunen har inkommit efter förfrågan om "kommunens tidsplan och handlingsplan gällande åtgärder i Bryggarskogen".
I svaret står: Eskilstuna kommun har inte beslutat om någon tidplan för att genomföra åtgärder i "Bryggarskogen", Ärla.
Inga skogliga åtgärder är planerade i närtid.

6 februari 2016

Brevsvar har inkommit från Mark- och exploateringsavdelningen angående skogsbruksplanen för Bryggarskogen.
I brevet är det bilagt karta från Skogsstyrelsen där kommunens mark är markerad för olika s k TEMA-åtgärder som gäller återväxtåtgärder, röjning, gallring, föryngringsavverkning och naturvårdande skötsel i detta område.
Någon tids- eller åtgärdsplan finns inte med i brevet.
Därför skickas nu en förfrågan om detta plus beskrivning hur det nu ser ut i det aktuella området med mycket sly och nedfallna träd.
Även att det är många döda träd som ännu inte fallit, men som är en fara för allmänheten.

24 januari 2016:

Enligt telefon med Fredrik Eklund på Parkavdelningen, Eskilstuna Kommun den 12 januari 2016, hänvisar han nu frågorna i projektet till Magnus Nyström, Mark- och exploateringsavdelningen.

Brev är nu skickat till Magnus Nyström den 14 januari 2016 med kopia till chefsjurist Alexandra Eriksson.

Frågeställningen är densamma som ställts tidigare i brev och muntligen till kommunen under föregående år. Om hur Kommunens skogsvårdsplan ser ut och var den kan läsas, undrar också över varför inget svar inkommit till oss. Vi anser att ärendet är nonchalant bemött.

21 december 2015:

Trädvårdare Fredrik Eklund har meddelat Rita Syrén den 14/12 att han har tagit kontakt med Mark och Exploatering för vidare hantering i ärendet Bryggarskogen.
Han återkommer till Rita så fort han får besked därifrån.

11 november 2015:

Då inget svar inkommit från Bo Karlsson angående inbjudan att närvara vid Ärla Byaråds styrelsemöte dags dato,tas kontakt med Eskilstuna Kommun, Fredrik Eklund, Trädvårdare.
Han meddelar att han fått alla tidigare handlingar som skickats till Parkavdelningen i år och att Bo Karlsson gått i pension.
Ärendet har Fredrik diskuterat med sin chef Mathias Thuen. De tycker att det är ett mycket bra initiativ som tagits för att göra Bryggarskogen trevlig för
boende i Ärla med flera. Fredrik har varit och inspekterat skogen och tycker att det finns mycket sly och torra träd. Han lovar att återkomma efter att han tagit
reda på alla eventuella omständigheter angående byggnadsplaner m m.