Trafiksäkerhet

Projektet inom Ärla Byaråd avser att bibehålla eller förbättra trafiksäkerheten i Ärla samhälle trots

  • ökad tung trafik,
  • förväntad trafikökning i samband med utbyggnad av Logistikcentrum i Kjula.
  • man ska även verka för säkrare busshållplatser samt
  • medverka till att anslutningar till den nya cykelvägen anpassas till Ärlabornas behov och önskemål.

Det är viktigt att få ner hastigheten på, framförallt den tunga trafiken genom Ärla, på Stationsvägen och Svanäsvägen samt att sära på mjuka och hårda trafikanter.

Det är viktigt att åstadkomma cykelpassager och andra åtgärder som tar ner hastigheten för bilar och tunga ekipage och skärper uppmärksamheten där cyklande ska korsa Stationsvägen, Svanäsvägen, Rinkestavägen med flera.

Under hösten 2016 rustades genomfartslederna upp med cykelbanor och cykelpassager. Genom Byarådets insatser fick vi förbindelsen mellan cykelbanan på Stationsvägen och cykelbanan på banvallen vid Tunavägen alldeles gratis liksom cykelbana in på Bohnsteds väg/Skolan med cykelpassage. Vi utverkade även bättre busshållplatser på Svanäsvägen i ett bra samarbete med Trafikverket. Byarådet har även anordnat trafiken vid Vallavägens anslutning till Stationsvägens cykelbanor tillasammans med Eskilstuna kommun.

Vissa delar av projektet kan beröra vägföreningen varför Håkan Hammarbäck var adjungerad för trafiksäkerhet även i vägföreningen. Ett brev skickades till Eskilstuna kommun om åtgärder. Brevet togs upp för beslut hos trafikavdelningen där förslagen avslogs.

Ärla Byaråd har i augusti 2017 skickat in ett nytt brev till Trafikenheten vid Eskilstuna kommun med en begäran om

  • att faställa hastighetsbegränsningarna på våra vägar som skyltats med 30 km/h
  • att fastställa en hastighetsbegränsning på Tegelbovägen med sidogator till 30 km/h
  • att sänka hastighetsgränserna för genomfarter på länsvägarna. 

Brev till Trafikavdelningen med förtydligande av önskemål

Brev till Trafikavdelningen med svar på frågor